Pont Notre-Dame

To už nebyl ten hroutící se malý domek na Petit-Pont jako před lety. Teď obýval téměř nový vlastní dům mezi boháči. Byt měl vyzdoben přesně podle špatného vkusu zazobaných mešťáků, s průčelím s pohanskými bůžky nesoucími ovoce a květiny, se zlatými erby a sochami, vymalovanými „jako živé“ jásavými barvami.
(Cesta do Versailles II. Praha: Československý spisovatel, 1992, s. 78-79 a s. 87-88)


Rytina Pierra Avelina představující perspektivní pohled na most Notre-Dame (okolo r. 1700)
Pont Notre-Dame (* Most byl běžně označován jako „Pont-Neuf-Notre-Dame”.) se nachází ve 4. pařížském obvodu a spojuje pravý břeh Seiny a Île de la Cité. Na jeho místě původně stával nejstarší známý pařížský most označovaný jako Grand-Pont (tedy Velký most), jenž byl zničen při nájezdu Normanů v roce 886. Další dřevěný most zde vydržel do roku 1406, kdy byl stržen povodní. O sedm let později nechal Karel VI. vybudovat další dřevěný most s pevnější konstrukcí, na kterém stálo kolem 60 domů, a který se zhroutil roku 1499. Rok na to bylo započato s výstavbou mostu kamenného se šesti oblouky, který byl dostavěn v roce 1507. Také tento most nesl mnoho domů, v jejichž přízemí se nacházely obchody. Architektem byl italský minorita Giovanni Gioconda (1433-1515), povaný do Francie Ludvíkem XII. Domy byly většinou cihlové a byly pečlivě očíslovány. Bylo to vůbec poprvé, kdy Paříž použila čísla k identifikaci nějaké stavby (s důsledným číslováním domů se začalo až v 18. století).

Nicolas Raguenet, La Joute des mariniers devant le pont Notre-Dame (1756), „Námořní hry“ před mostem Notre-Dame


Ulice na mostě byla kolem 7-8 metrů široká a lemovaná dvěma řadami domů. Roku 1659 bylo započato s opravami mostu, který byl, na počest příjezdu nové francouzské královny Marie Terezie Habsburské do Paříže v roce 1660, také vyzdoben. Výzdoba průčelí budov, která byla buď zcela nově vytvořena nebo obnovena, je dobře patrná z Avelinova obrazu, který zřejmě inspiroval i Anne Golon a její literární popis v Intégrale, ve svazku Královské slavnosti:

Dnes se na obou koncích mostu navíc skvějí velké triumfální oblouky z lehké tkaniny a barevného plátna. (…) Na mostě samotném, podél celé délky ulice mezi domy, z nichž byla odstraněna domovní znamení, trůní obrovské karyatidy sahající do výše prvního poschodí. Svými nataženými pažemi podpírají dvojice medailí z malovaného bronzu, které zobrazují všechny francouzské krále v nástupnickém pořadí od Pharamonda až po Ludvíka XIV. Loubí jsou vyzdobena věrnými kresbami girland ovoce a květin. (Královské slavnosti, Praha: Fragment, 2009, s. 310-311)

V jednom z mostních domů dle zmínky v Intégrale bydlel dokonce i strýc Angeličina švagra Fallota:
Strýc pana Fallota připomněl, že bydlel v jednom z těch nových domů, které byly prodávány za slušnou cenu: je třeba vědět, že každý, kdo ho koupil, musel dát záruku, že v něm bude bydlet devět let a zaplatí dvacet zlatých nájemného ročně. (Královské slavnosti, Praha: Fragment, 2009, s. 312)

Mostní domy, které byly pýchou a divem Paříže, byly na příkaz Ludvíka XVI. v roce 1786 strženy, neboť byly ve špatném stavu a ohrožovaly stabilitu mostu.
(…) všichni, jak místní obyvatelé, tak cizinci, uznávají, že most Notre-Dame se svými jedenašedesáti domy z červených cihel a mramorovými sloupy, jež je spojují, vývěsními štíty obchůdků s mnoha barevnými domovními znameními visícími nad dlážděnou ulicí, která přesvědčuje cizince, že jsou na pevné zemi, nikoliv nad vodou, a květinovými girlandami nad řekou je ten nejmalebnější most v Paříži, ve Francii a ve všech evropských hlavních městech. (…) Bydlení na mostě Notre-Dame mělo své kouzlo. Mezi novoty domů na Pont-Neuf* patřilo i to, že každý byl označen pořadovým číslem vyvedeným zlatými římskými číslicemi na azurovém pozadí, od 1 do 68. „To byla geniální novinka,“ povídal strýc, neboť ten první pokus číslovat pařížské domy se dál zdokonaloval a postupně se čísla dělila na dvě řady, a to sudá pro jednu stranu ulice a lichá pro druhou.
(Královské slavnosti. Praha: Fragment, 2009, s. 310 a 312)

Starý most byl roku 1853 nahrazen novým, rovněž kamenným, který měl pět mostních oblouků. Byl však nebezpečný pro říční dopravu (mezi lety 1891-1910 zde bylo 35 nehod lodí!), a proto byly prostřední tři kamenné oblouky nahrazeny jedním kovovým. Přestavba probíhala v letech 1910-1914.

Obraz Huberta Roberta - Demolice domů na Pont Notre-Dame roku 1786
Pont Notre-Dame měl však kromě číslovaných domů ještě jednu zvláštnost. Těsně vedle mostu byla roku 1670 na dřevěných pilotech postavena v pořadí druhá městská pumpa. Vodní čerpadla byla uzavřena v pavilonu - dvoukřídlé budově s šestiposchoďovou věží, která přiléhala těsně k nábřeží Des Gesvres. Její brána s iónskými sloupy přitahovala pozornost umělců a učenců své doby a nová síť trubek zajišťovala distribuci vody do městských fontán. Čerpadla pumpy na Pont Notre-Dame byla několikrát opravována, činnost pumpy byla zastavena v roce 1585 a roku 1861 byla stavba zbořena.

Při pohledu na mapu ostrova Cité je Pont Notre-Dame situován přesně naproti Petit-Pont - advokát Desgrez se po přestupu k policii tedy příliš daleko stěhovat nemusel.
Perspektivní pohled na Pont Notre-Dame při oslavě uzdravení Ludvíka XIV., 30. ledna 1687 (na malbě je pěkně vidět pouliční osvětlení mostu) (zdroj: Gallica.bnf.fr)
Vlastníkem všech domů na mostě bylo Město Paříž, které také uzavíralo s jejich obyvateli nájemní smlouvy. Z různých narážek v textu (knihy Cesta do Versailles II a Cesta k vítězství) vyplývá, že Desgrezův byt, potažmo celý dům, byl služební a později sloužil policii k pořádání konspiračních schůzek. Ověřit, zda na domě mohli v této době bydlet policisté, se zatím nepodařilo (je však jisté, že zde nebydleli právníci, neboť ti obývali celou čtvrť na Cité), takže můžeme s klidným svědomím věřit tomu, že mladý kapitán z Châteletu skutečně na rue Pont Notre-Dame venčil svého psa Sorbonnu. Bohužel však není pravděpodobné, že by celá budova patřila policii. I zde bylo běžné, že v každém domě žila jedna rodina (jak je patrno z nákresů, domy byly úzké a nebyly moc prostorné), zpravidla rodina obchodníka vlastnícího obchod v přízemí, která tradičně obývala první patro, ale nelze vyloučit přítomnost podnájemníků. Desgrez tedy mohl dům obývat pouze jako nájemník, podobně jako tomu bylo na Petit Pont.

Z pokoje, kam sluha Angeliku zavedl, vyzařoval týž měšťácký blahobyt. Ale mladá žena vrhla jen letmý pohled na široké lůžko, jehož nebesa nesly kroucené sloupy, a na pracovní stůl, kde stály psací potřeby z pozlaceného bronzu. Neptala se na okolnosti, které advokátovi dovolily zařídit si tohle skromné pohodlí. (...) Otevřené okno vedlo na Seinu. Zalétal sem hluk vesel a když se všechny lodi nakupily v průplavu pod mostem, voda se z nich řinula jako vodopád. Jemné podzimní slunce se třpytilo na pečlivě naleštěných černobílých dlaždicích. (…) Na dlaždičkách tančila růžová koule zapadajícího slunce.
(Cesta do Versailles II. Praha: Československý spisovatel, 1992, s. 78-79 a s. 87)

Ze zmínky o odrazu zapadajícího slunce, které do místnosti pronikalo jediným oknem orientovaným k Seině, lze usuzovat, že dům, v němž se nacházel Desgrezův byt, byl situován na té straně mostu, která směrovala k západu, tedy směrem k Justičnímu paláci a Pont Neuf na špici ostrova Cité.

Plán domu
Jediným dochovaným plánem vnitřní dispozice mostních domů na Pont Notre-Dame je plán domu číslo 4. Dispozice interiéru je však dobře patrná i z obrazu demolice mostních domů od Huberta Roberta. Podobně jako u jiných mostních domů, i na Pont Notre-Dame bylo v každém domě přízemí s obchodem a dvě patra v zadní části domu. Jedno vyvýšené patro („zadní obchod“ - „back shop“) a jedno nižší („salle basse“), kde se v krakorcové konstrukci nacházel společný záchodek pro všechny obyvatele domu. (V rámci jednotlivých bytů se zřejmě užívaly nočníky ukryté v dřevěné skříni). Z těchto pater bylo možné vstoupit do „suterénu“ s velmi malým sklepem. V každém patře byly dva pokoje (hlavní místnosti) a někdy též kabinet.

Podle úryvku byla Angelika do Desgrezova bytu zavedena sluhou. V této době ovšem nelze hovořit o funkci vrátného (v českém překladu je uvedeno „sluha“, ve francouzském originále je však užito pojmu „le concierge »). Své „vrátné“, tedy vysoce postavené sluhy, v té době měly pouze paláce (např. královo sídlo ve Versailles). Existovalo sice povolání „dveřníků“ („portiers“), kteří měli za úkol chránit a otevírat dveře kočárů, ovšem nikoli v úzkých domech na Pont Notre-Dame. Desgrez ovšem mohl zaměstnávat svého sluhu, který by v domě neobýval celé patro, ale mohl mu být vyčleněn malý pokojík v rámci policistova bytu, lůžko v kuchyni nebo na půdě.

Pont Notre-Dame na Turgotově mapě (1739)
Zdroj: Wikimedia Commons
Mostní domy na Pont Notre-Dame byly příliš malé, abychom mohli hovořit o bytech v dnešním slova smyslu. Pokud v budově byla kuchyně, vždy se nacházela ve sníženém patře v „salle basse“. S ohledem na popis Desgrezova bytu, velmi pěkně ztvárněným v Borderieho filmu Báječná Angelika (a to včetně tajné schránky ve zdi), můžeme při pohledu na plány domu č. 4 usuzovat na to, že ložnice a pracovna se nacházely na stejném patře, s kabinetem užívaným jako koupelna.


„Mám tady pohodlnou koupelnu a všechno, co potřebuje dáma ke své toaletě: líčidla, mušky, parfémy...“
Vrátil se s hedvábným županem v ruce a hodil jí ho.
„Oblečte se a pospěšte si, krasavice.“
Poněkud omámená a s pocitem, že se pohybuje v jakémsi mlžném oparu, se Angelika vykoupala a oblékla. Její šaty byly pečlivě složené na truhle. U zrcadla leželo množství věcí, přinejmenším nezvyklým v koupelně svobodného muže: kelímky krémů a červeně, čerň na řasy, celá řada lahviček s parfémy.
(Cesta do Versailles II. Praha: Československý spisovatel, 1992, s. 87-88)


Plán domu
Zmiňovanou koupelnu si však není možné představovat jako novodobá zařízení téhož jména. V 17. století neměl žádný z pařížských domů ve svých zdech vodovodní potrubí. Zdrojem vody mohla být buď domácí cisterna (kterou vyobrazil např. Jean Baptiste Simeone Chardin), nebo byla voda do domů přinášena z veřejných fontán (bylo možné ji také kupovat od nosičů vody). Použitá voda se pak vylévala z okna přímo do řeky (bylo přísně zakázáno vylévat ji na ulici).Žena svlékající se kvůli lázni
Nicolas Bazin, 1686
Zdroj: Paris Musée les collections
Vztah k hygieně barokního člověka (pokud se nejednalo o vyznavače protestantské víry) byl - mírně řečeno - vlažný. Bylo zcela běžné umývat si pravidelně pouze obličej a ruce, a to i s ohledem na složitost procesu mytí celého těla: pro napuštění kádě s vodou bylo potřeba ohřát velké množství vody, po vědrech jej dopravit do „vany“, a potom se špinavé vody zbavit. Dlouho byl navíc zažitý názor, že koupání v horké vodě je nezdravé (vzpomeňme na protesty filmové Polačky v Báječné Angelice, když Angelika v Nesleské věži koupala své synky).

O podobě Desgrezovy koupelny si můžeme udělat obrázek z dobových vyobrazení, mezi které patří například Bazinova Žena svlékající se kvůli lázni. Samostatnou otázkou však zůstává, proč měl svobodný muž koupelnu plnou dámské kosmetiky…

« zpět na Bydlení na pařížských mostech