Fonetické základy francouzštiny pro čtenáře Angeliky

Tento článek nemá nikoho naučit francouzské výslovnosti, jeho cíl je možná dokonce obtížnější: přiblížit čtenářům francouzského románu výslovnost názvů a jmen, s nimiž se pravidelně setkávají, aniž by znali základy jazyka nebo se jej někdy plánovali učit. Situace je komplikovanější o fakt, že francouzská výslovnost je poměrně obtížná. Na druhou stranu je na většinu slov možné aplikovat pevná fonetická pravidla a na ta zbylá výjimky z pravidel. I když si za naším účelem nebudete pořizovat výukové nahrávky, můžete si alespoň najít čas na oprášení CD svého oblíbeného francouzského zpěváka či na film v originálním znění. Určitě si všimnete následujících charakteristik:
• Přízvuk na poslední slabice a výrazné stoupání na konci každé rytmické skupiny, které stojí v kontrastu s jednotvárností české promluvy
• Velké a stálé napětí mluvidel, které stojí v kontrastu s českou uvolněnou výslovností
• Vázání (spojování slov uvnitř rytmických skupin)

Z těchto důvodů se v tomto malém průvodci pokusíme o opačný směr výkladu, než většina fonetických příruček. Zajímá nás především, jak reagovat na typicky francouzské „akcenty“ (è, é, e, ô, â atd.), dvojhlásky, co si počít se zdvojenými souhláskami apod. Kromě toho se pokusíme vyhýbat speciálním znakům pro transkripci, s výjimkou těchto znaků, které byste nalezli i ve slovnících:
ã õ ẽ ṏ (symboly pro nosovky)
ọ ẹ (symboly pro zavřené o, e)
ü ö (symboly pro silně zaokrouhlené samohlásky, kdy je výslovnost podobná takto psané formě německé)

Reagovat na téma můžete ve stejnojmenné diskusi v sekci Knihy Angelika.

Literatura:
Hrůzová, Naděžda. Exercices de prononcation française. Brno: PdF MU, 1999.
Pačesová, Jaroslava – Ohnesorg, Karel. Úvod do obecné fonetiky a fonologie – Fonetika francouzštiny. Brno: FF MU, 1998.
Pravda, Miroslav – Pravdová, Marie. Francouzština pro samouky. Voznice: Leda, 2002.
http://phonetique.free.fr/
http://www.david-zbiral.cz/ouvert-ferme.htmSamohlásky

Obecně lze sledovat tuto pravidelnost:
V zavřených slabikách jsou samohlásky otevřené: sol -> sol, sel -> sel
V otevřených slabikách jsou samohlásky zavřené: mot -> mọ, ces -> sẹ

U
Čte se buď jako české u nebo jako německé přehlasované ü (či výrazně artikulované y). Toto y/ü vzniká silným zaokrouhlením rtů jako na u a jazyk je v nastavení jako na i (fonetický symbol je zde ü).
Písemná podoba u může být následující:
ou – cloud -> klu, le loup -> l lu
où – où -> u
oû – goûter -> gutẹ
aou – saoul -> su
aoû – août -> ut
Před dloužícími souhláskami (r, v, z, ž) se realizuje téměř jako dlouhé Ú: l´amour -> lamúr, rouge -> rúž
Písemná podoba ü může být následující:
u – duc -> dük
û – dû -> dü
eu – j´eus -> žü
eû – qu´il eût -> kilü
Před dloužícími souhláskami (r, v, z, ž) se prodlužuje: russe -> rüse
I
Ve francouzštině se čte jen jako zavřené, je ostřejší (rty více napjaté a koutky zaostřené, vysloví se však jen krátce).
Písemná podoba může být následující:
i – il -> il
ï – maïs -> mai
î – île -> il
y – cygne -> siň
Před dloužícími souhláskami (r, v, z, ž) se prodlužuje: livre -> lívr
E
Jedna ze samohlásek, které dělají největší potíže. Výslovnost rozeznává tři různá e, jejichž záměna snadno mění význam slov. Obecně platí, že na konci slov se e nečte, avšak ovlivňuje znělost předchozí souhlásky (tzn. nejen, že bude vyslovena, ale pokud se jedná o souhlásku neznělou, přejde do znělé): rose -> rọz
Otevřené e (fonetický symbol e) je otevřenější než české e, blíží se artikulačně k a (ústa jsou otevřenější, jako na a). Jako české dlouhé é se realizuje před dloužícími souhláskami (r, v, z, ž).
Zavřené e (fonetický symbol ẹ) je mnohem zavřenější než české e, je vytvářeno podobně jako i (zaostřené rty jako na i), je velice krátké. Jeho písemná podoba je nejčastěji e, é (ale v případě že následuje zdvojená souhláska, pak je otevřené)
e caduc a němé e vznikají se zaokrouhlením rtů, jsou velice nenápadné a v některých slovech proto jakoby skoro nezazní. Vysloví se jen náznakově: la vie -> la vi, la joue -> la žu, acheter -> aštẹ
Může mít různou psanou podobu:
e – Madeleine -> Madlẽ, les -> lẹ, des -> dẹ, moderne -> modern
è – grève -> grév
é – café -> kafẹ
ê – fête -> fet
ë – noël -> noel
ai – chaise -> chéz
aî – faîte -> fet
ay – Bellay -> bele
ei – neige -> než
eî – reître -> retr
ey – ney -> ne
A
Podobá se českému a, ačkoli existuje přední a zadní a, dnes se již moc nerozlišují
Jeho písemná podoba může vypadat:
a – matin -> matẽn
â – Mâcon -> Makõ
Před dloužícími samohláskami se prodlužuje: l´art -> l´árt
O
Otevřené o (fonetický symbol o) je ještě trochu otevřenější než české o
Zavřené o (fonetický symbol ọ) se tvoří zaokrouhlením rtů jako na u
Může mít různou psanou podobu:
o – rose -> rọse, morte -> morte
au – Paul -> Pọl (krátké o), Paule -> Pọl (dlouhé o)
eau – beau -> bọ (krátké o)
ô – le Nôtre -> lNọtr
ao – curaçao -> küraso
oa – toas -> tost
Před dloužícími samohláskami se prodlužuje: le Nôtre -> lNọtr (dlouhé)
Ö
Jsou artikulovány obdobně jako německé přehlasované ö, rty jsou silně zaokrouhlené jako na o, ale vysloví se e (tj. jazyk je dole)
Otevřené ö (fonetický symbol ö), rty na o a jazyk je jako při otevřeném e.
Zavřené ö (fonetický symbol by byl ö s tečkou dole), rty na o a vysloví se zavřené e.
Může mít různou psanou podobu:
eu – Maubeuge -> Moböž (zavřené), Orfeus -> Orfös (zavřené), peu -> pö (zavřené), neuf -> nöf (zavřené)
eû – jeûne -> žön
oeu – coeur -> kör
oe – boeuf -> böf
ue – orgueil -> orgöj
Před dloužícími samohláskami se prodlužuje: chartreuse -> šartröz

Nosové samohlásky

Existují čtyři nosovky označované jako ã, õ, ẽ, ṏ. Při jejich výslovnosti vzduch uniká současně ústy i nosem. Vypadá to tedy jako náběh na N, které zůstává nevysloveno. V češtině se s těmito samohláskami nesetkáváme, podobným jevem je jen nosovka ve slově banka -> bãka, nicméně striktně vzato by i taková nosovka ve francouzštině byla považována za nespisovnou.
Následuje-li ještě samohláska, m nebo n zazní: la démone -> la dẹmon
Zdvojené souhlásky zabraňují nosovce: Jeanne -> Žan, Cannes -> Kan, immobilier -> imobiljẹ
ã
Písemná podoba může být:
en – moment -> momã
an – roman -> romã
am – camp -> kã
ean – Jean ->žã
em – la femme -> la fã
aen – Caen -> Kã
aën – Saint-Saëns -> Sẽ-Sã
aon – paon -> pã
Písemná podoba může být:
in – vin -> vẽ
în – qu´il tînt -> kiltẽ
im – important -> ẽportã
ain – vain -> vẽ
ein – plein -> plẽ
en – chien -> šjẽ
eim - Reims -> Rẽ
yn – Jocelyn -> Žoslẽ
ym – thym -> tẽ
õ
Písemná podoba může být:
om – ombre -> õbr, le comte -> l kõt
on – démon -> dẹmõ
Písemná podoba může být:
un – lundi -> lṏdi
um – humble -> ṏbl
eun – jeun -> žṏ

Souhlásky

P
Na konci slova se obvykle nečte: loup -> lu
Následuje-li ještě samohláska, stává se znělým
Př. výjimky: l´Egypte, septembre
B
Na konci slova se obvykle nečte: Colomb -> Kolõ (nosovka na o)
Ale následuje-li ještě samohláska, čte se: Saint-Colombe -> Sẽ Kolõb
Uvnitř slov se čte všude: Abbé -> abẹ
L
l -> l
na konci slova se obvykle čte: avril -> avril
ll -> j
Chantlilly -> Šantji, Guillaume -> Gijom
Př. výjimky: mille, Lille, ville, village, Ville d´Avray -> Vildavre
M
Označuje jen nosovost: l´ombre -> lõbr
em -> ã
am -> ã
om -> õ
im -> ẽ
aim -> ẽ
Čte se jen v cizích slovech: Potemkine, Cromwell apod.
Čte se ve skupině mn: l´hymne -> ymn
Př. výjimky: l´automne -> lọtõ
Čte se při zdvojení: Emmanuel -> Emanüel
Čte se mezi dvěma samohláskami.
N
Označuje nosovost: Carmen -> Karmẽ, Jean -> Žã
en -> ã
an -> ã
on -> õ
in -> ẽ
ain -> ẽ
Čte se ve skupině -mn-: l´hymne -> ymn
Př. výjimky: l´automne -> lọtõ
Čte se při zdvojení: Jeanne -> Žan
Čte se mezi dvěma samohláskami, tj. např. když na konci ještě následuje samohláska: Honorine -> Onorin
Čte se také před samohláskou: inhabité -> enabitẹ
G
Na konci slova se nevyslovuje: le bourg -> lbur
Výjimka: Enghien -> ãgẽ, Gramont -> Gramõ
gn -> ň
Agnès -> Aňes, de Montaigne -> dMõteň
gi, ge -> ž
Ange -> ãž, Angélique -> ãžẹlik
T
Na konci se nevyslovuje: tout -> tu
Př. výjimky: Brest -> Brest
Následuje-li ještě samohláska, stává se znělým: toutes -> tut
Uvnitř slov se nevyslovuje, pokud je obklopeno souhláskami: Montpelier -> Mõpeljẹ, Montréal -> Mõrẹal
ti , tz -> s
Austerlitz -> ọsterlis, Retz -> Res
Př. výjimky: Etienne -> Etien
D
Na konci se nečte: Chambord -> Šãbor
Př. Výjimky: de La Rochefoucauld -> dlarošẹfukold
Následuje-li ještě samohláska, čte se
K
Čte se jako k, obvykle má v písemné formě podobu q, ch, c
Q
Čte se jako k: Quèbec -> Kebẹk
X
V jménech a názvech se čte jako gz: Xerxès -> Gzergze
V řadových číslovkách se čte jako z: deuxième -> dözjem
Na konci se nečte: voix -> vua
Př. výjimky: six -> sis
CH
V přejatých slovech se čte jako k: Chrisantème -> Krizantem
Obvykle se čte jako š: Chérubin -> Šẹrübẽ, monarchie -> mõarši
C
C na konci se vyslovuje jako k: duc -> dük, parc -> park
Předchází-li mu nosovka, již se nevyslovuje: blanc -> blã
ce, ci, cy -> s
Le cygne -> lsiň
Ç
Se čte vždy jako s
François -> Frãsua, français -> frãse
F
Na konci se čte: le chef -> lšẹf, Pont-Neuf -> põ-nöf
Př. výjimky: neuf livres -> ne livr, neuf heures -> nevör
Pokud na konci ještě následuje samohláska, stává se znělým (tj. V)
V, W
Čte se běžně jako v: Versailles -> Verzaj
S
Na konci slov obvykle označuje množné číslo – v tom případě se nečte
Na konci se čte ve vlastních jménech: Agnès -> Aňes, Rubens -> Rübẽs
Př. výjimky: Louis -> Luj, Denis -> Dẹni
Pokud na konci ještě následuje samohláska, stává se znělým: Frãçoise -> Fransuaz
Zdvojená SS se čtou jako S: russe -> rüs
sce, sci -> se, si
Čte se před souhláskou: jusque -> jüsk
Př. výjimek: Descartes -> Dekart, Desdémone -> Desdẹmõ
Nečte se před L, N: Nesle -> Nel
Př. výjimek: Vosges -> Vož
Intervokalické, tj. mezi dvěma samohláskami se čte jako Z: rose -> roz, Le Sage -> Lzaž, La Salle -> LaZal
Z
Na konci slova se čte výjimečně, jinak se čte jako Z: zèbre -> zebr
J
Následováno samohláskami se čte jako Ž: Julie -> Žüli, Jean -> Žã
R
Francouzské r se tvoří vzadu na kořenu jazyka (podobně jako české ch), na rozdíl od předního českého r, vytvářeného kmitáním špičky jazyka. Ačkoli se na jihu Francie vyslovuje podobně jako české, typické francouzské r má blíže dětskému „ráčkování“
Na konci i uvnitř slova se obvykle čte: l´amour -> lamur, Chérubin -> Šẹrübẽ
Nečte se po -er, -ier, -cher, -ger: Poitiers -> Puatie, Béranger -> Bẹrãžẹ
Př. výjimky: Juppiter -> Žüpitẹr
H
Ve francouzštině jako zvuk neexistuje.
Němé h se nečte, ale váže se: l´homme -> lom
Př. výjimky: la hyacinthe -> la jasint
Aspirované, dyšné h se nečte, ale zabraňuje vázání: le havre -> l avr

Polosouhlásky

Zvláštní skupina hlásek, které v češtině nemáme. Jejich výslovnost je poněkud specifická. Samy netvoří slabiku, ale spojují se s následující samohláskou, v níž spočívá těžiště slabiky.
Písemně vypadají jako:
ie – hier -> ijer, bien -> bjen, mieux -> mjö
ille – billet -> bije, Versailles -> Verzaj
ail – travail -> travaj
ui – nuit -> nüi
ue – Emmanuel -> Emanüel
oui – oui -> ui, Louis -> Lui
oi – trois -> trua, moi -> mua, loin -> luẽ, François -> Frãsua

Fonetický slovník k Angelice

Agnès -> Aňes
allée -> alẹ
Angélique -> ãžẹlik
Anne d´Autriche -> An dOtriš
Athénais de Montespan -> Atẹne dMõtespã
Bardagne -> Bardaň
bassin -> basẽ
Béranger-Aimée -> Bẹrãžẹ-Emẹ
Bernard d'Andijos -> Bernar dãdižo
Blois -> Blua
bosquet -> boske
Bourgeois -> Buržua
Brébeuf -> Brẹböf
Cantor -> Kantor
Clagny -> Klaňi
Claude le Petit -> Klod lPti
Colin Paturel -> Colẽ Patürẹ
comte -> kõt
d´Anjou -> dãžu
d´Antin -> dãtẽ
d´Orgeval -> dOržẹval
de Chevreuse -> dŠevröz
de Montaigne -> dMõteň
de Roussille de Fontange de Scoraillé -> dRusij dFõtãž dSkorejẹ
de Sancé -> dSansẹ
de Saujac -> dSožak
Denise Julienne Beaumarchand -> Dẹniz Žüljen Bomaršã
Dauphin -> Dofẽ
Desgrez -> Degrẹ
duc -> dük
Enghien -> ãgẽ
Florimond -> Florimõ
Fontainebleau -> Fõteneblo
François -> Frãsua
Gramont -> Gramõ
Guillaume -> Gijom
Honorine -> Onorin
Hortense -> Ortẽz
Champlain -> Šãplẽ
Chantlilly -> Šantji
Charles-Henri -> Šarl-ãri
Château -> šato
Chérubin -> Šẹrübẽ
Chrisantème -> Krizantem
jardin -> žardẽ
Jocelyn -> Žoslẽ
Joffrey -> Žofre
La Roche-Posay –> LaRoš-Pose
La Rochelle -> LaRošel
La Salle -> LaZal
Lauzun -> Lozn
Le Nôtre -> lNọtr
Le Sage -> Lzaž
Lesdiguières -> Lezdigje
Loménie-Chambord -> Lomẹnie-Šambór
Louis XIV (quatorze) -> Luj katorz
Louis de Buade de Frontenac -> Luj dBod dFrõtnak
Louis-Paul Maraicher -> Luj-Pol Marešẹ
Louvois -> Luvua
Macollet -> Makojẹ
madame -> madam
mademoiselle -> madmuazel
Maine -> Mejn
Maintenon -> Mentnõ
Manigault -> Manigo
Marais -> Mare
marquise -> markíz
Maubeuge -> Moböž
Maudribourg -> Módribur
Mercouville -> Merkuvil
Monteloup -> Mõlu
monsieur -> msjö
Nantes -> Nãt
Nesle -> Nel
Nicolas Merlot -> Nikola Merlo
Ninon de Lenclos -> Ninõ dLãklo
Nouvelle France -> Nuvel Frãs
parc -> park
Paris -> Pari
Péguilin -> Pẹgüjẽ
Philippe de Guérande -> Filip dGörã
Place de Grève -> Plas dgrév
Place des Vosges -> Plas dẹVož
Plessis du Bellière -> Plesi dü Belje
Poiters -> Puatie
Poitou -> Puatu
Poitiers -> Puatie
Quèbec -> Kebẹk
Retz -> Res
Rubens -> Rübẽs
Saint Cloud -> Sẽ Klu
Saint-Colombe -> Sẽ Kolõb
Saint-Croix-de-Mercy -> Sẽ-Krua-d-Meci
Sévigné -> Sẹvinẹ
Soissons -> Suasõ
Saint-Jean-de-Luz -> SẽŽãd Lü
Tidmagouche -> Tidmaguš
Toulouse -> Tuluz
Petit/Grand Trianon -> Pti/Grã Trianõ
Vallière -> Valje
Vaux-le-Vicomte -> VolVikõt
Versailles -> Verzaj
Villedavray -> Vildavre

Fonetická podoba názvů knih

Agélique l'Intégrale -> ãžẹlik lẽtẹgral
Marquise des Anges -> Markíz dezãž
Mariage Toulousain -> Marjaž Tuluzẽ
Fêtes Royales -> Fet Ruajal
Le Supplicié de Notre Dame -> L Süplisjẹ d Notr Dam
Le Chemin de Versailles -> LŠmẽ dVerzaj
Ombre et Lumière dans Paris -> õbr ẹ lümje dã Pari
La Guerre en Dentelles -> La gör ãdãtej
Angélique et le Roy -> ãžẹlik ẹ l rua
Indomptable Angélique -> ẽdõtabl ãžẹlik
Angélique se Révolte -> ãžẹlik s rẹvolt
Angélique et son Amour -> ãžẹlik ẹ sõ amur
Le Nouveau Monde -> LNuvo Mõd
La Tentation d'Angélique – La Tãtasjõ dãžẹlik
Angélique et la Démone -> ãžẹlik ẹ la dẹmon
Angélique et le Complot des Ombres -> ãžẹlik ẹ lKõplo dezõbr
Angélique à Quebec -> ãžẹlik a Kebẹk
Angélique et la Route de l'Espoir -> ãžẹlik ẹ la Rut d lespuar
Angélique et sa Victoire -> ãžẹlik ẹ sa Viktuar
Le Royaume de France -> LRuajọm dFrãs